Toiminta-ajatus

Etusivu » Tietoa Pirkan opistosta » Taiteen perusopetus » Taidekoulujen yhteinen opetussuunnitelma » Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatus

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta. Sen tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella taidetta pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti.

 

ELINIKÄINEN HARRASTAMINEN JA JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

Opiskelussa kehitetään ja syvennetään taiteenalalle ominaista osaamista sekä ilmaisun taitoja ja luodaan edellytykset itsenäiselle, elinikäiselle taiteen harrastamiselle. Opetuksella edistetään taidesuhteen kehittymistä sekä annetaan valmiudet oppilaan tavoitteiden mukaiseen opintojen jatkamiseen asianomaisen taiteenalan ammatillisessa ja korkea-asteen koulutuksessa.

 

POIKKITAITEELLISUUS

Pirkan opiston taidekoulu on laaja-alainen ja monipuolinen osaamis- ja oppimiskeskus, jossa opiskelu toteutuu yhdessä taiteen eri lajien (kuvataide, musiikki, teatteri, tanssi) kanssa siten, että se tuottaa yhteisöllisen ja yksilön omien taitojen huomioivan kokemuksen. Opetuksessa syvennetään oman taiteenalan ymmärrystä sekä kykyä kokea iloa omasta ja muiden työskentelystä ja esityksistä. Pirkan opiston taidekouluissa opetus toteutetaan nykyaikaisissa ja taiteen opetukselle soveltuvissa tiloissa nykyaikaisin opetusvälinein.

 

TRADITIOISTA ROHKEAAN KOKEILUUN

Taiteen perusopetus rakentaa kestävää tulevaisuutta taiteen keinoin. Opetus perustuu moniarvoiselle ja uudistuvalle kulttuuriperinnölle. Pirkan opiston taidekouluissa pyritään vahvistamaan oppilaan kokemusta osallisuudesta taiteen pitkään perinteeseen ja nykyilmiöihin sekä kiinnostusta ja ymmärrystä muiden kulttuurien taiteen maailmaan. Lähestymiskulmia taiteeseen haetaan myös poikkitaiteellisuuden ja poikkeavien näkökulmien kautta. Esimerkiksi open stage ja stand-up-kulttuuri voivat olla osana opetusta ja tapahtumia. Kaikessa toiminnassa pidetään tavoite korkealla. Perinteiden lisäksi tartutaan uusiin ilmiöihin ja rohkaistaan uusiin kokeiluihin. Muuttuviin opetustarpeisiin reagoidaan nopeasti ja räätälöidään kuntiin ja kuntien välille joustavat ja kohdennetut opetusmenetelmät.

 

LUOVUUS JA AINUTLAATUISUUS

Taiteen opetuksessa vahvistetaan oppilaan omaehtoisen ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen taitoja. Opinnot tukevat oppilaiden luovan ajattelun ja osallisuuden kehittymistä. Opetus vahvistaa oppilaiden identiteettien rakentumista ja kulttuurisen lukutaidon kehittymistä. Taiteen perusopetus luo edellytyksiä taiteen ja taidekasvatuksen kehittämiselle Suomessa. Taiteen perusopetuksen tehtävää toteutetaan yhteistyössä muiden taidekasvatusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko