Taidekoulujen yhteinen opetussuunnitelma

Etusivu » Tietoa Pirkan opistosta » Taiteen perusopetus » Taidekoulujen yhteinen opetussuunnitelma

Pirkan opiston taidekoulujen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma

Nokian kaupunki järjestää taiteen perusopetusta (TPO) yleisen oppimäärän mukaan kuvataiteessa, mediataiteessa, tanssitaiteessa ja teatteritaiteessa. Laajan oppimäärän mukaan taiteen perusopetusta annetaan kuvataiteessa ja musiikissa. Toiminta-alueena ovat Nokian kaupunki, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnat.

 

Pirkan opiston taidekoulujen (Kuvataidekoulu, Musiikkiopisto, Tanssikoulu, ja Teatterikoulu) taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perustana ovat

·         laki (633/1998) ja asetus (813/1998) taiteen perusopetuksesta

·         Opetushallituksen määräys taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2017

 

Taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) 5 §:n mukaan Opetushallitus on päättänyt taiteenaloittain taiteen perusopetuksen tavoitteista, keskeisistä sisällöistä (opetussuunnitelman perusteet), oppilaan arvioinnista ja todistukseen merkittävistä tiedoista (laki taiteen perusopetuksesta, 8 §).

 

Taiteen perusopetuksesta Pirkan opistossa on rakennettu kokonaisuus, jossa eri toimintojen tavoitteet ja sisällöt liittyvät yhteen ja muodostavat Pirkan opiston taideopetuksen ja toimintakulttuurin perustan. Tämä opetussuunnitelma on laadittu Pirkan opiston taidekoulujen yhteistyönä lukuvuoden 2017–2018 aikana.

 

Opetussuunnitelman yhteiset osat on työstetty prosessina taideaineiden suunnittelijoiden ja taideaineiden tuntiopettajien kanssa. Henkilöstö on osallistunut vuoden aikana Taiteen perusopetusliiton järjestämään, opetussuunnitelmaprosessia tukevaan Luotsit-koulutukseen sekä Opetushallituksen, Kuntaliiton ja Kansalaisopistojen liiton järjestämiin koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin.

 

Nokian kaupungissa toimivat yksityiset taiteen perusopetuksen järjestäjät (Musiikkikoulu Onni, Musiikkikoulu Josette Tuomisto, Nokian balettikoulu Katja Suova) ovat osallistuneet Pirkan opiston opetussuunnitelmaseminaariin ja yhteissuunnittelua on jo tehty käytännönkin tasolla. Pirkan opiston opetussuunnitelmaluonnos on saanut myös valtakunnallista näkyvyyttä taideopetuksen yhtenäistämisen ja mediataiteen opetuksen suunnittelun ansiosta. Opetussuunnitelmaprosessiin on saatu liitettyä myös Opetushallituksen rahoittama hanke mediataiteen ottamisesta opetusvalikoimaan kaikkia taideaineita sitovana opetusaineena.

 

Opetussuunnitelmaprosessin tavoitteena on uusien perusteiden omaksuminen ja siirtäminen käytäntöön. Yhteisen osan lisäksi on kullakin taiteenalalla erillinen, ainekohtainen opetussuunnitelmansa, jossa tarkennetaan taidelajille ominaisia opetuksen tavoitteita ja sisältöjä. Musiikin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman tueksi on laadittu lisäksi soitinkohtaiset taitotaulut opintojen etenemisen varmistamiseksi ja arvioinnin pohjaksi. Opetussuunnitelmaprosessi on jatkuva ja kehittyvä. Seuraavina askeleina tulevat sen jalkauttaminen, tiedottaminen, julkaisu nettisivuilla ja painettuna versiona sekä erilaiset tiedotteet ja oppaat vanhemmille ja oppilaille.

 

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat 1.8.2018 alkaen

 

 

Lapset ja nuoret

Aikuiset

KUVATAIDE

laaja ja yleinen

laaja

MEDIATAIDE

yleinen

 

MUSIIKKI

laaja

laaja

TEATTERI

yleinen

yleinen

TANSSI

yleinen

 

 

Koulutuksen järjestäjänä on Nokian kaupunki, joka on hyväksynyt tämän opetussuunnitelman 6.6.2018 noudatettavaksi toiminta-alueen kunnissa Lempäälässä, Vesilahdessa, Nokialla ja Pirkkalassa 1.8.2018 alkaen. Yleiset osat on laadittu koskemaan kaikkea taiteen perusopetusta Pirkan opistossa. Mediataiteen opetussuunnitelma on lisätty täydentämään ja kokoamaan taideopetuksen kokonaisuutta. Pirkan opiston taiteen perusopetuksen opiskelijat siirtyvät opiskelemaan uusien opetussuunnitelmien mukaan 1.8.2018 alkaen. Poikkeuksena ovat tanssin taiteen perusopetuksen opiskelijat, jotka ovat aikaisemmin aloittaneet opintonsa laajan oppimäärän mukaan. Siirtymäaika tanssin laajan oppimäärän opiskelijoilla on korkeintaan kolme vuotta.

 

Opetussuunnitelmaa laadittaessa on otettu huomioon oppilaiden yksilölliset tarpeet ja valmiudet, taiteenalan traditio ja paikallinen kulttuuriperintö, taiteenalan kansalliset ja kansainväliset muutokset, jatko-opintojen vaatimukset sekä Pirkan opiston toimintaympäristön omaleimaisuus ja toiminta-alue.

 

Pirkan opisto on suunnitellut opetuksen tarjonnan ja päättää opetuksen määrästä opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Opetuksen määrä on mitoitettu niin, että opetuksen tavoitteet voidaan saavuttaa.

 

Opetussuunnitelman laatimisen lähtökohdat ja uudistuksen tavoitteet

·         laadun takaaminen ja ylläpitäminen

·         Opiston omien vahvuuksien korostaminen

·         valinnan mahdollisuuksien lisääminen

·         sopeutuminen kilpailutilanteeseen yksityisten koulujen kanssa

·         koko taideopetuksen rakenteellinen yhtenäistäminen

·         opetuksen monipuolisuuden ja syvyyden lisääminen

·         poikkitaiteellisuuden ja ajanmukaisuuden varmistaminen

·         vapaan sivistystyön kurssitarjonnan hyödyntämisen tehostaminen ja vastavuoroisuuden lisääminen

·         tiiviin ja toimivan suunnitelman laatiminen käytännön opetustyön tueksi

·         tavoitteiden kirkastaminen

·         yhteistyön tehostaminen muiden toimijoiden kanssa

·         oppilaslähtöisyyden varmistaminen

·         selkeä viestiminen opintojen rakenteesta ja sisällöistä kaikille sidosryhmille

 

Pirkan opisto arvioi antamaansa koulutusta ja osallistuu toimintansa ulkopuoliseen arviointiin säännöllisesti. Opetussuunnitelman toteutumista seurataan ja sitä edelleen kehitetään.

 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 5 a §:n mukaan (609/1986, muutettu lailla 1329/2014) Pirkan opisto vastaa siitä, että vuosittain laaditaan oppilaitoskohtaisesti tasa-arvosuunnitelma yhteistyössä henkilöstön ja oppilaiden kanssa. Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 6 §:n 2 momentin mukaan oppilaitoksella on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Pirkan opistossa laadittu Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma on tämän opetussuunnitelman liitteenä.


Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko