Kestävä kehitys

Etusivu » Tietoa Pirkan opistosta » Kestävä kehitys

Ajankohtaista ja taustaa kestävän kehityksen työstä v. 2021/22

 

Syksyllä 2021 ja alkuvuodesta 2022 PIrkan opiston kestävän kehityksen työ aktivoituu ja uudistuu: pääsemme tutkimaan nykyistä toimintaamme ja kehittämään sitä yhdessä, kun tähtäimessä on kestävän kehityksen oppilaitoksen sertifikaatin uusinta ja laajentaminen vuonna 2022.

Ja ennen muuta, tähtäimessä on kestävämpi tulevaisuus!

 

 • Suoritetun auditoinnin pohjalta, 25.2.2022,  Pirkan opistolle myönnettiin koko oppilaitoksemme toiminnan kattava kestävän kehityksen oppilaitoksen sertifikaatti vuosille 2022 -2025. Iloisina ja ylpeinä jatkamme työtä tästä eteenpäin!
 • 2022 helmikuu: Auditointipäivä Pirkan opistossa 4.2.2022, vallitsevan tilanteen vuoksi etänä.

  2022 tammikuu: Valmistauduimme auditointiin, tavoitteena v. 2018 myönnetyn kestävän kehityksen oppilaitoksen sertifioinnin uusiminen sekä laajentaminen kattamaan koko opistomme (myös taiteen perusopetuksen) toimintaan. Prosessin eteneminen OKKA-säätion toimintamallin mukaisesti.

 • 2021 joulukuu ja 2022 tammikuu: Keräsimme henkilöstön kommentteja opiston kehittämisohjelmasta ja ohjelma viimeisteltiin.

  2021 joulukuu: Toteutimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn 20 % satunnaisotannalle opiston syksyn 2021 asiakaskunnasta.

  2021 marraskuu: Teimme kartoituksen nykyisen toimintamme hyvistä käytännöistä sekä kehittämistarpeista kestävyysajattelua silmälläpitäen. Aloimme hahmotella opiston uutta kehittämisohjelmaa seuraavalle viisivuotiskaudella huomioiden koko toimintaa läpileikkaavat kestävän kehityksen tavoitteet.

  2021 lokakuu: Kävimme läpi kyselyaineiston tulokset ja niissä esille nousseet vahvuudet ja kehittämiskohteet, keskustelimme niistä johdon, hallinnon ja opettajakunnan edustajien kesken ja kirjasimme havainnot jatkokäsittelyä varten.

  2021 syys-/lokakuu: Esittelimme kestävän kehityksen työtä lukuvuoden aloittavassa opettajainkokouksessa. Toteutimme kestävän kehityksen toimintaa koskevan taustatietokyselyn opettajakunnalle ja hallintohenkilöstölle.
 • 2021 toukokuu: Kestävän tulevaisuuden työryhmä vahvisti aikataulun auditoinnin valmistelulle syyskaudella 2022.

  2021 maaliskuu: Järjestimme kehittämisseminaarin jäsenkuntiensa päättäjille ja sidosryhmille, keskeisinä keskustelunaiheina kestävä opistotoiminta ja hyvinvoinnin haasteet.

  2021 maaliskuu: Kokosimme uuden kestävän tulevaisuuden työryhmän edistämään ja koordinoimaan opiston kestävän tulevaisuuden työtä.
 • 2018 OKKA-säätiö myönsi sertikaatin Pirkan Opiston kansalaisopistotoiminnalle 12.12.2018 vuosiksi 2019-2021. 

 • 2015 Pirkan opisto antoi kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen  ja aloitti suunnitelmallisen työn kestävän kehityksen toimintamallien juurruttamiseksi oppilaitokseen

 

 

Pirkan opisto on sitoutunut kestävän tulevaisuuden rakentamiseen


Kestävän kehityksen ulottuvuudet - ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen - näkyvät opistomme toimintakulttuurissa, opetuksen sisällöissä ja menetelmissä. Työmme kestävän tulevaisuuden eteen ei ole valmista, mutta sitä tehdään koko ajan.

 • Toimimme ympäristövastuullisesti: noudatamme lakeja ja määräyksiä, pyrimme toiminnan kasvaessakin vähentämään jätteen syntymistä, kierrätämme ja lajittelemme, teemme hankintoja harkiten. Haasteena on se, että toimimme pääsääntöisesti muiden toimijoiden hallinnoimissa tiloissa, jolloin mm. lajittelun ja kierrätyksen järjestäminen vaatii jatkuvaa neuvottelua. Jäsenkuntiemme asukkaille tarjoamme  helposti saavutettavia lähiharrastuksia yli 100 opetuspisteessä. Osana opetustarjontaamme ohjaamme opiskelijoitamme kestäviin ja vastuullisiin valintoihin, ympäristöstä huolehtimiseen sekä luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen.

 • Edistämme työntekijöidemme ja opiskelijoidemme hyvinvointia. Työhyvinvoinnin kehittäminen on yksi opistomme strategisista painopisteistä. Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että opistomme on jokaiselle terveellinen, turvallinen ja saavutettava työ-, opiskelu- tai harrastamispaikka. Opiston tärkeä tehtävä sosiaalisen kestävän kehityksen saralla on tuottaa yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemuksia ja pitää ovet avoimina kaikille! Kurssitarjontamme tärkeä tehtävä on vahvistaa hyvinvointia mielekkään toiminnan opiskelun ja yhteisöllisen tekemisen kautta.

 • Vaalimme kulttuurista kestävyyttä. Meille mahtuu moninaisuutta, haluamme vaalia omaa, paikallista kulttuuriperintömme mutta pysymme samalla avoimina ja oppimishaluisina muita kulttuureja ja kulttuurien muuttumista kohtaan. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat toimintamme keskeinen arvopohja. Tarjoamme elämyksiä, jotka eivät synny ostamisesta ja omistamisesta vaan yhdessä luomisesta, kokemisesta ja oppimisesta.

 • Taloudellinen kestävä kehitys tarkoittaa meille sitä, että pidämme  yllä moninaista ja monipuolista opinto- ja harrastustarjontaa kaikenikäisille. Teemme tiivistä yhteistyötä jäsenkuntiemme ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Jaamme yhteisiä tiloja muiden julkisen puolen toimijoiden kanssa, ja pyrimme näissä tilankäyttökumppanuuksissa kestäviin ja pitkäkestoisiin ratkaisuihin. Opintomaksut pidetään kohtuullisina ja erityisryhmille opintoja ja harrastuksia tarjotaan edullisemmin. Emme tavoittele voittoa, mutta pidämme huolta, että käytämme yhteisiä varoja ja kurssimaksutuottoja viisaasti, opiskelijoidemme ja toimialueemme hyväksi.

 

 

Lue lisää:

 

> Lisätietoa kestävästä kehityksestä

> Lisätietoa vapaan sivistyön roolista kestävän kehityksen edistäjänä
> Lisätietoa OKKA-säätiön koordinoimasta oppilaitosten kestävän kehityksen työstä

 

 

Kestävän kehityksen sertifioitu oppilaitos logo

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko