Oppimisympäristö ja työtavat

Etusivu » Tietoa Pirkan opistosta » Taiteen perusopetus » Taidekoulujen yhteinen opetussuunnitelma » Oppimisympäristö ja työtavat

Oppimisympäristöt ja työtavat

Oppimisympäristöt ovat tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja käytäntöjä, joissa taiteenalan opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Ne koostuvat rakennetusta ja luonnonympäristöstä, toiminta- ja kulttuuriympäristöstä, oppilaan omasta elinpiiristä ja verkkoympäristöstä. Pirkan opistossa oppimisympäristöt ovat fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti turvallisia. Ne ovat ilmapiiriltään erilaisuuden huomioon ottavia, avoimia ja myönteisiä sekä rohkaisevat ja innostavat oppilaita kehittämään osaamistaan. Paikkakuntien erityislaatuisuus pyritään huomioimaan opetusta rikastuttavana tekijänä. Oppimisympäristöt luovat edellytykset taiteenalalle ominaiseen aktiiviseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Ne luovat myös edellytyksiä taiteiden välisen osaamisen kehittämiseen.

 

Oppimisympäristössä arvostetaan henkilöstön korkeatasoista ja monipuolista osaamista sekä opetuksen laadukkuutta, jossa kuunnellaan oppilaiden yksilöllisiä tarpeita. Oppiminen on aktiivinen, luova ja tavoitteellinen prosessi, joka syntyy yksilön omista lähtökohdista motivoituneessa, virheitä sallivassa, positiivisessa ja kannustavassa oppimisympäristössä. Hyvässä oppimisympäristössä oppilas asettaa itse omia tavoitteitaan yhdessä opettajan ja ryhmän jäsenten kanssa ja löytää itselleen sopivia työtapoja. Oppilaita kannustetaan löytämään omat ominaispiirteensä ja vahvuutensa sekä autetaan tiedostamaan ne realistisesti. Rohkaisevassa ilmapiirissä opitaan kohtaamaan haasteita ja ottamaan vastaan palautetta. Onnistumisen kokemukset motivoivat ja kannustavat pitkäjänteisyyteen.

 

Oppimisympäristöjen suunnittelussa ja kehittämisessä otetaan huomioon oppilaiden tarpeet, taidot ja kiinnostuksen kohteet sekä oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuva osaamisen karttuminen. Luova tekeminen ja taitojen oppiminen ovat pitkäjänteistä ja aikaa vaativaa työskentelyä. Asianmukaiset tilat, työvälineet ja materiaalit sekä tieto- ja viestintäteknologian tarkoituksenmukainen käyttö antavat mahdollisuuden taiteenalan opiskeluun opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Opetusta toteutettaessa otetaan huomioon työ-, tuote- ja ympäristöturvallisuus. Opetus järjestetään tiloissa, jotka mahdollistavat turvallisen liikkumisen ja keskittymisen taiteenalojen vaatimusten mukaisesti.  Oppilailla on käytössään nykyaikaiset, tarkoituksenmukaiset ja laadukkaat välineet sekä monipuoliset materiaalit. Heidät ohjeistetaan turvallisiin työtapoihin.

 

Oppimisympäristöjen valinnassa otetaan huomioon oppilaitoksen ulkopuolisten toimijoiden tarjoamat mahdollisuudet. Erilaiset yhteistyöhankkeet muiden alojen toimijoiden ja organisaatioiden kanssa tuovat sosiaalisen ja yhteiskunnallisen näkökulman osaksi opintoja.

 

Oppilailla on mahdollisuus asettaa omia tavoitteita, ja häntä tulee kannustaa työskentelemään sekä itsenäisesti että toisten kanssa läpi koko opintojen. Oppiminen perustuu tekemällä oppimiseen, suunnitelmallisuuteen sekä kykyyn arvioida omaa oppimista. Opiskeluympäristö mahdollistaa sekä yhdessä opiskelun että työrauhan.

 

Työtapoja valittaessa otetaan huomioon opittavan asian tai tehtävän luonne sekä taiteen tekemisen prosessinomaisuus. Moniaistisuudella, mielikuvituksella ja eläytymisellä on tärkeä merkitys luovaan työhön ryhdyttäessä ja sitä toteutettaessa. Ideoiden ja luonnosten kehittelyssä hyödynnetään havainnointia, pohdintaa ja ideointia ryhmässä ja itsenäisesti. Oppimisen iloa ja oivallusten syntyä pyritään vahvistamaan teemojen ja työtapojen valinnoilla.

Oppimistapahtumassa on keskeistä omien kokemusten, ajatusten ja tunteiden pohdinta sekä niiden työstäminen. Päämääränä on löytää oppilaan kanssa yhdessä parhaiten soveltuvat työtavat, joilla oppimistavoitteet saavutetaan. Opettaja luo oppimiselle myönteisen, avoimen ja rohkaisevan ilmapiirin, joka mahdollistaa oppilaan vuorovaikutustaitojen, aloitekyvyn ja pitkäjänteisyyden kehittymisen. Monipuolisia työtapoja täydentävät taideteosten ja esitysten hiominen ja niiden saattaminen vuorovaikutukseen yleisön kanssa.


Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko