Oppimiskäsitys ja työtavat

Etusivu » Tietoa Pirkan opistosta » Taiteen perusopetus » Taidekoulujen yhteinen opetussuunnitelma » Oppimiskäsitys

Oppimiskäsitys

Pirkan opiston taidekouluissa oppilas on aktiivinen toimija. Hän oppii asettamaan tavoitteita ja toimimaan tavoitteiden suuntaisesti sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista. Kokemukset ja vuorovaikutus ympäristön kanssa samoin kuin eri aistien käyttö ja kehollisuus ovat oppimisen kannalta olennaisia. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan aikaisemmat kokemukset ja elämykset, joiden kautta ohjataan opiskelussa aktiivisen toimijan rooliin. Oppimisessa kannustetaan aktiiviseen, tutkivaan otteeseen ja ennakkoluulottoman toiminnalliseen lähestymistapaan.

 

Taiteen perusopetuksessa oppiminen on oivalluksia ja kokemuksia tuottavaa. Yksilöllinen ja yhteisöllinen tietojen ja taitojen rakentaminen vahvistaa kulttuurista osallisuutta ja edistää hyvinvointia. Oppiminen on kaikilla taiteenaloilla kokonaisvaltainen ja vuorovaikutteinen prosessi, joka kehittää oppilaan tietoja ja taitoja monipuolisesti. Tämän prosessin kautta on mahdollista muodostua syvällinen taiteiden ymmärrys sekä tekninen ja taidollinen osaaminen. Myös ymmärrys kulttuurisesta osallisuudesta rakentuu taiteiden ymmärryksen myötä. Se on erottamaton osa yksilön ihmisenä kasvua ja yhteisön hyvän elämän rakentamista.

 

Oppilaita rohkaistaan ottamaan uusia näkökulmia oppimiseen ja ohjataan ymmärtämään kokemuksiaan, tiedostamaan omat tapansa oppia ja käyttämään tätä tietoa oman oppimisensa kehittämiseen. Opiskelu on tavoitteellista ja edellyttää pitkäjänteistä otetta opiskeluun. Säännöllinen harjoittelu tai työskentely sekä harjoittelemaan oppiminen ovat merkityksellisiä taitojen kehittymisen kannalta. Tavoite pidetään koko ajan kirkkaana mielessä ja sen saavuttamiseksi hankitaan tarpeelliset tiedot ja taidot. Oppimisprosessin aikana saatava rohkaiseva ja kannustava ohjaus ja palaute vahvistavat oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Monipuolisen, myönteisen ja realistisen palautteen antaminen ja saaminen ovat keskeinen osa oppimista edistävää vuorovaikutusta.

 

Esiintymiset, näyttelyt, yhdessä tekeminen ja innostavat työskentelymenetelmät ovat keskeisiä. Ne ovat myös oivallisia oppimiskokemuksia. Luovuus kehittyy kokemuksista taiteen parissa. Se tuo taitoa soveltaa opittuja tietoja ja taitoja itsenäisesti ja ennakkoluulottomasti henkilökohtaisessa taiteen tuottamisessa, joka taas vahvistaa persoonallisuutta ja rakentaa hyvää itsetuntoa.

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko