Arviointi

Etusivu » Tietoa Pirkan opistosta » Taiteen perusopetus » Taidekoulujen yhteinen opetussuunnitelma » Oppimisen arviointi

Oppimisen arviointi

Arvioinnin kohteena on oppilaan kehittyminen hänen omista lähtökohdistaan ja hänen itse asettamiensa tavoitteiden toteutuminen, taiteiden yhteiset tavoitteet ja oppilaan valitseman suuntautumisvaihtoehdon tavoitteiden saavuttaminen sekä asennoituminen opintoihin. Arviointi opintojen aikana perustuu opetussuunnitelmassa kuvattuihin perusopintojen ja syventävien opintojen opintokokonaisuuksien tavoitteisiin.

 

Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon tarvittaessa oppilaan koko oppimishistoria ja kehityskaari sekä oppimiseen vaikuttavat taustatekijät. Pääpaino arvioinnissa on oppilaan sen hetkinen tilanne. Oppilaita ei verrata toisiinsa, eikä aseteta paremmuusjärjestykseen. Arviointi kohdistuu oppilaan tekemiseen tai tuotokseen hänen kulttuuritaustastaan tai henkilökohtaisista ominaisuuksistaan riippumatta.

 

Arvioitaessa muistetaan, että kaikkien esitysten tai teosten takana on paljon opittuja asioita. Ohjaava palaute auttaa rakentamaan selvän kuvan omasta osaamisesta ja viitoittaa oppimisen polkua eteenpäin. Rehellinen arviointi tukee harrastuksen kautta hyvän taidesuhteen luomista ja antaa taidealan ammattiin suuntautuvalle oppilaalle todellista tietoa hänen kyvyistään ja taidoistaan. Parhaimmillaan taidekasvatus yhdistää tavoitteellisen opiskelun ja tasapainoisen, itseensä luottavan persoonallisuuden kehittymisen.

 

Oppilas saa työskentelystään ja suorituksistaan sanallista palautetta suullisesti ja / tai kirjallisesti koko opintojensa ajan. Lukuvuosittain voidaan järjestää oppilastöiden näyttely, teatteriesitys, konsertti, taltiointi tai muu monitaiteellinen projekti. Työtapoihin voi taidealasta riippuen kuulua palautetta sisältävän oppimisportfolion laadinta koko opintojen ajan. Oppimispäiväkirjan kirjoittamien säännöllisenä osana toimintaa voi toimia myös itsearvioinnin keinona.

 

Vanhempia, huoltajia ja muita sidosryhmiä kuullaan mahdollisuuksien mukaan ja tarvittaessa. Lasten ja nuorten taideopetuksessa annetaan opiskelijalle ja hänen huoltajalleen tietoa opiskelijan vuoden aikana suorittamista opintokokonaisuuksista Pirkan opiston opetussuunnitelmassa päätetyllä tavalla.

 

Arviointi

·         ohjaa oppilaan oppimista, omien tavoitteiden asettamista sekä oppimisprosessin eri vaiheiden ymmärtämistä

·         tukee oppilaan edistymistä ja oppimismotivaatiota

·         edistää opiskelijan osallisuutta

·         on oppimiseen kannustavaa, rohkaisevaa, oikeudenmukaista ja eettistä

·         sisältää erilaisia palautteen antamisen tapoja sekä ohjausta itsearviointiin ja vertaisarviointiin

·         motivoi oppilasta sopivasti mitoitetuilla lähitavoitteilla

·         huomioi oppilaan iän, lähtökohdat, aktiivisuuden ja yksilölliset edellytykset

·         ohjaa oppilasta havainnoimaan omaa ja yhteistä työskentelyä

·         sisältyy vuosittaiseen suunnitteluun ja sitä kehitetään ajankohtaiseksi ja elinikäistä oppimista tukevaksi

 

Arvioinnin menetelminä käytetään mm.

  • tunneilla annettavaa palautetta
  • oppilaan itsearviointia
  • ryhmän sisäistä arviointia (muiden työskentelyn kannustava arviointi)
  • näytöksiä ja esityksiä
  • esiintymistoimintaa ja oppilaiden omia tuotoksia
  • kehittämis- ja palautekeskusteluja
  • arviointitilaisuuksia ja näytetunteja
  • portfolioita

Itsearviointi ja palautteen antaminen

Ohjaamalla oppilasta itsearviointiin pyritään johdattelemaan häntä omaehtoiseen työskentelyyn, kehitetään kykyä seurata omaa oppimisprosessia ja tekemään huomioita omasta edistymisestä sekä ymmärtämään oppimiselle asetettuja yleisiä tavoitteita. Samalla kun opettaja ohjaa oppilasta arvioimaan itseään hän myös auttaa oppilasta löytämään oman tapansa oppia. Itsearviointi vahvistaa itsetuntemusta ja käsitystä omasta oppimisesta, kyvyistä ja saavutetuista taidoista. Kaikki osaavat jotakin, kukaan ei voi osata kaikkea.

 

Itsearviointi on osa oppimista, mutta ei itsetarkoitus. Se tukee oppimisprosessia ja auttaa eteenpäin sekä itsenäisessä että ohjatussa työskentelyssä. Hyvä taidesuhde ei kehity liiallisella itsekritiikillä. Opettajan kannustus ja tuki ovat tarpeen erityisesti tilanteissa, joissa oppilaan omat odotukset eivät täyty. On tärkeää saada välillä ehdotonta kiitosta, johon ei liity muutos- tai parannusehdotuksia, vaikka korjattavaa vielä löytyisikin. Kannustusta ja ohjausta tarvitaan erityisesti jo saavutetun osaamisen arvostamisessa ja hyvien puolien löytämisessä.

 

Ryhmässä oppilas arvioi itseään useasta näkökulmasta: oma suoritus, koko ryhmän yhteinen suoritus sekä muiden ryhmän jäsenten yksilöllinen panos. Oppilasta ohjataan itse huomaamaan heikot ja vahvat alueensa ja miettimään keinoja oppimisen edistämiseen. Tavoitteena on, että oppilas oppii harjoittelemaan niitä asioita, joissa on parantamisen varaa. Ohjausta ja tukea tarvitaan erityisesti silloin, kun työskennellään oman vahvuusalueen ulkopuolella ja oppiminen vaatii ponnistelua.

 

Oppilasta ohjataan asettamaan itselleen sopivia, lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita, työskentelemään niiden mukaisesti ja seuraamaan niiden toteutumista. Oppilaan itseohjautuvuus lisääntyy vähitellen, ja harrastuksen itsenäinen jatkaminen tulee mahdolliseksi.

 

Portfolio

Portfoliota voidaan käyttää oppimisen ja arvioinnin tukena taidealasta riippuen. Sen työstäminen opiskelun aikana on oman oppimisprosessin dokumentointia sekä itsearviointia ja se tukee itsetuntemuksen kehittymistä.

 

Opiskelija kokoaa ohjatusti työskentelyn kuluessa syntyneestä kuvallisesta / kirjallisesta materiaalista (esim. kirjalliset tuotokset, oppimispäiväkirjan otteet ja visuaaliset työt) kasvunkansion eli prosessiportfolion. Portfoliotyöskentely on jatkuvaa, prosessin- omaista toimintaa, jossa itsenäisen työn osuus korostuu, mutta opiskelijan työn etenemistä seurataan, arvioidaan ja tuetaan.

6.3

Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksi lukeminen

 

Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä vastaavat aikaisemmin suorittamansa opinnot tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnustaminen tehdään perustuen selvityksiin oppilaan opinnoista tai näyttöihin osaamisesta sekä suhteessa kunkin hyväksi luettavan opintokokonaisuuden tavoitteisiin ja sisältöihin. Myös oppilaan siirtyessä opiskelemaan oppimäärästä toiseen osaamisen tunnustamisessa ja opintojen hyväksi lukemisessa menetellään samoin. Päätöksen tekevät suunnittelija ja rehtori yhdessä.

 

Oppimäärien arviointi

 

LAAJA OPPIMÄÄRÄ

Taiteenalan laajan oppimäärän perusopintojen päättyessä oppilas saa todistuksen suoritetuista perusopinnoista. Päättötodistukseen merkitään sanallinen arvio oppilaan suorittamasta laajasta oppimäärästä perusopintojen ja syventävien pintojen jälkeen. Sanallinen arvio kuvaa oppilaan edistymistä ja hänen saavuttamaansa osaamista suhteessa opintojen tavoitteisiin. Sanallisessa arviossa painotetaan oppimisen ja osaamisen vahvuuksia.

 

Syventävien opintojen lopuksi tehty päättötyö arvioidaan osana syventäviä opintoja. Opintojen aikana oppilaalle annetaan mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Laajan oppimäärän arviointi perustuu Pirkan opiston opetussuunnitelmassa määriteltyihin laajan oppimäärän arvioinnin kriteereihin ja arvioinnin taiteenalakohtaisiin täsmennyksiin.

 

YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

Yleisen oppimäärän opintojen aikaista arviointia täsmennetään taiteenalakohtaisesti taidekoulujen taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmissa.


Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko