Oppimäärien yhteiset tavoitteet

Etusivu » Tietoa Pirkan opistosta » Taiteen perusopetus » Taidekoulujen yhteinen opetussuunnitelma » Oppimäärien yhteiset tavoitteet

Oppimäärien yhteiset tavoitteet

 

Yleisen oppimäärän yhteiset tavoitteet

Laajan oppimäärän yhteiset tavoitteet

·   elinikäisen taidesuhteen ja kulttuurisen osallisuuden edistäminen.

·   tarjota innostavia ja monipuolisia mahdollisuuksia taiteen tekemiseen ja kokemiseen sekä taiteesta nauttimiseen

·   kannustaa pohtimaan taiteen merkitystä omassa elämässä sekä vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä taiteen keinoin

·   oppimisen ilon, opiskelumotivaation ja luovan ajattelun edistäminen

·   oppilaiden yksilöllisten oppimisen tarpeiden ja lähtökohtien huomioiminen

·   kannustaa ja ohjata valitsemaan itselleen merkityksellisiä tapoja tehdä taidetta

·   kokeilla, harjoitella ja soveltaa taiteenalansa ilmaisukeinoja moniaistisesti

·   tukea oppilaiden ajattelun taitojen ja monilukutaidon kehittymistä myös taiteiden ja tieteiden välisyyttä hyödyntämällä

·   kannustaa tutustumaan taiteenalaan historiallisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta

 

·   luoda edellytyksiä elinikäiselle taiteen harjoittamiselle ja aktiiviselle kulttuuriselle osallisuudelle

·   tarjota mahdollisuuksia osaamisen monipuoliseen ja päämäärätietoiseen kehittämiseen sekä taiteesta nauttimiseen

·   innostaa käyttämään taidetta myös yhteistyön, vaikuttamisen ja osallistumisen välineenä

·   vahvistaa oppilaiden oppimisen iloa, opiskelumotivaatiota ja luovaa ajattelua huomioimalla heidän vahvuutensa, potentiaalinsa ja kiinnostuksen kohteensa

·   rohkaista asettamaan omia oppimistavoitteita ja tekemään opintoihin liittyviä valintoja niiden pohjalta

·   ohjata taiteenalan opintojen edetessä oppilasta ottamaan yhä enemmän vastuuta omasta oppimisestaan

·   tarjota oppilaalle mahdollisuuden kehittää hänelle merkityksellisiä taiteenalan ilmaisutapoja

·   kannustaa tarkastelemaan, tulkitsemaan ja arvottamaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin

·   tukea opinnoissa kehittyvää monilukutaitoa sekä oppilaiden kriittistä ajattelua ja oppimisen taitoja

·   ohjata tarkastelemaan taiteenalaa historiallisena, yhteiskunnallisena ja ajankohtaisena ilmiönä

·   rakentamaan toiminnassaan yhteyksiä taiteiden ja tieteiden välille

 

 

 

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko