Arvoperusta

Etusivu » Tietoa Pirkan opistosta » Taiteen perusopetus » Taidekoulujen yhteinen opetussuunnitelma » Arvoperusta

Arvoperusta

 

Pirkan opiston taidekoulujen arvoperusta pohjautuu koko opistossa määriteltyihin arvoihin sekä taiteen perusopetuksen erityiseen rooliin ja yksilöön vaikuttamisen mahdollisuuksiin taiteissa. Yksilön ainutkertaisuus on kantava näkökulma.

 

SIVISTYS JA TASA-ARVO - yhdessä oppien eteenpäin

 

Opistossa otetaan huomioon ihmisten erilaiset toiveet, tarpeet ja näkemykset. Taiteen perusopetus rakentuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kulttuurien moninaisuuden kunnioitukselle. Toiminta-alueen maatieteellisiä vaatimuksia pidetään eräänä näkökulmana opetustarjonnan suunnittelussa. Taiteen opetuksessa edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja kunnioitetaan sukupuolen moninaisuutta sekä opetustilanteissa, että markkinoinnissa. Kurssisisällöt suunnitellaan kaikille sopiviksi ja saavutettaviksi.

 

ELINIKÄISEN OPPIMISEN OIKEUS

 

Opetus tukee ihmisenä kasvamista ajattelun taitoja ja luovuutta kehittämällä. Opetuksen lähtökohtana ovat kullekin taiteenalalle ominaiset tiedon tuottamisen ja esittämisen tavat. Taidetta tuottamalla jatketaan kulttuuriperinnettä.  Ilmaistessaan itseään taiteen keinoin oppilas oppii arvioimaan itseään ja ympäristöään sekä rakentamaan maailmankuvaansa omien kokemustensa pohjalta. Eri-ikäisten oppilaiden tarpeet, toiveet ja erityisvaatimukset otetaan huomioon toimintaa suunniteltaessa. Taiteen perusopetuksessa luodaan pohjaa sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle tulevaisuudelle. Opistossa laadittu Kestävän kehityksen ohjelma toteutuu opetuksessa.

 

YHTEISÖLLISYYS - YHDESSÄ TEKEMINEN

 

Ihminen rakentaa elämäänsä toimimalla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristönsä kanssa. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja arvokas yksilönä ja yhteisöjen jäsenenä. Oppilaita kannustetaan itsenäisen työskentelyn ohella työskentelemään pareittain, pienryhmissä ja yhdessä koko ryhmän kanssa. Opetus kehittää ja säilyttää niin paikallista kuin kansallistakin kulttuuria, sekä tukee oppilaan kykyä arvostaa eri kulttuureita ja toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa.

 

YKSILÖN AINUTKERTAISUUDEN KUNNIOITTAMINEN

 

Taiteen opetus perustuu ihmiskäsitykseen, jossa jokainen yksilö on ainutkertainen ja toimii vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa sekä vaikuttaa aktiivisesti omaan elämäänsä. Erityisoppilaiden tarpeet otetaan huomioon opetuksen suunnittelussa. Oppimisen ohella tarjoutuu mahdollisuus sosiaalisten taitojen vahvistamiseen yhteisöllisten kokemusten kautta. Taide toimii ilon, virkistyksen ja hyvinvoinnin lähteenä.

 

LUOVUUS

 

Luovaa ajattelua ja toimintaa ihmisen luontaisena ominaisuutena pyritään aktivoimaan ja vahvistamaan. Oppimistilanteissa annetaan tilaa oppilaiden omalle aktiivisuudelle, ideoille, tekemisen ja kokemisen ilolle sekä leikin elementeille. Taiteen avulla hankitaan tietoa itsestä ja käytetään taidetta oppilaan sisäisen maailman ilmaisukanavana.  Oppilaiden luovuutta, yksilöllistä ilmaisua, inspiraatiota ja ilmaisurohkeutta tuetaan opiskelun eri vaiheissa. Taiteeseen sisältyvät esteettisyyden, eettisyyden ja ekologisuuden kysymykset ohjaavat pohtimaan ja arvioimaan, mikä elämässä on merkityksellistä ja arvokasta. Jokaisen oppilaan kehittymistä ja oppimista tuetaan hänen omista lähtökohdistaan käsin.

 

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko