Toiminta-ajatus, missio, visio ja arvot

Etusivu » Tietoa Pirkan opistosta » Toiminta-ajatus, missio, visio ja arvot

Toiminta-ajatus

Pirkan opiston avulla kuntalaiset voivat kehittää sivistystään ja lisätä tietojaan sekä taitojaan. Opisto luo myös mahdollisuuksia hyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämiseen sekä elämänlaadun ja elämänhallinnan parantamiseen.

 

Toiminta-ajatuksen toteutus käytännön tasolla:

 • Laadukkaat kurssit, tasapuolinen tarjonta
 • Ajassa, aikaansa edellä
 • Pätevät opettajat
 • Laadukas ja yhtenäinen brändi
 • Yhteinen vastuu toiminnasta
 • Jatkuvuus
 • Henkilökohtainen neuvonta
 • Arviointi ja asiakaspalautteen hyödyntäminen
 • Nopea reagointi palautteeseen
 • Toimivat verkostot
 • Hiotut prosessit

 

Missio 

Pirkan opisto edistää toiminnallaan aktiivista kuntalaisuutta ja maailmankansalaisuutta, kartuttaa sosiaaliskulttuurista pääomaa, vahvistaa yhteisöllistä kiinteyttä ja tuottaa kokemuksia hyvästä elämästä.

 

Visio 

Pirkan opisto on rohkea ja ennakkoluuloton edelläkävijä, luova ja innovatiivinen tiedon, taidon, taiteen ja kulttuurin oppimisympäristö sekä toiminta-alueellaan vetovoimainen ja korkeasta laadustaan tunnettu toimija.

 

Arvot

Sivistys ja tasa-arvo

Pirkan opisto suhtautuu tasa-arvoisesti kaikkiin ihmisiin. Opistossa otetaan huomioon ihmisten erilaiset toiveet, tarpeet ja näkemykset, sekä oppimisessa, että asioinnissa. Opistossa voi opiskella kuka tahansa asuinkunnastaan, koulutustasostaan ja vakaumuksestaan riippumatta. Tapahtumat ja luennot ovat kaikille avoimia tilaisuuksia.

 

Elinikäisen oppimisen oikeus

Opisto järjestää kaikille ikäryhmille kursseja, luentoja, tapahtumia ja muuta toimintaa. Eri ikäryhmien tarpeet, toiveet ja erityisvaatimukset otetaan huomioon toimintaa suunniteltaessa.

 

Yhteisöllisyys

Pirkan opisto on tärkeä kohtauspaikka seutukunnan asukkaille. Opiston toiminta kehittää ihmisten yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja tarjoaa mahdollisuuden yhteisöllisyyden kokemukseen ja verkostojen rakentamiseen.

 

Ajassa pysyminen

Opisto pyrkii aistimaan ajan ilmiöitä ja olemassa olevia koulutustarpeita. Tiedotusta, palveluja, maksuvälineitä sekä muita toimintakäytänteitä uudistetaan asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeiden mukaan. Opetuksessa ja henkilöstön välisessä kommunikaatiossa käytetään verkko- ja mobiiliteknologiaa, sekä uusia innovaatioita. Tärkeää on myös, että työt hoidetaan ajallaan.

 

Asiakastyytyväisyys

Toiminnan keskeisenä päämääränä on asiakkaan tyytyväisyys. Kaikki asiakkaat ovat yhtä arvokkaita. Yhtenäiset käytännöt takaavat tasa-arvoisen ja tasalaatuisen palvelun.

 

Monimuotoisuus

Opisto ottaa toiminnassaan huomioon asiakaskunnan monimuotoisuuden ja tarpeiden suuren kirjon. Opiston toiminta pyrkii koskettamaan jollakin tavoin lähes kaikkia elämänalueita ja ikäryhmiä.

 

 

 

 

 

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko