Sisällöt ja tavoitteet, lapset ja nuoret

Etusivu » Teatterikoulu » Opetussuunnitelmat » Sisällöt ja tavoitteet, lapset ja nuoret

Sisällöt ja tavoitteet, lapset ja nuoret

Teatterin

perusteet

Teatterin

 jatko-opinnot

Nuorisoteatteri

Teatterin

tuntemus

Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot

·  ohjata oppilasta toimimaan ryhmän jäsenenä

·  opettaa oppilasta ymmärtämään luovan ryhmätyöskentelyn perusteita

·  opettaa oppilasta kehittämään kykyä vastaanottaa ohjeita ja palautetta

·  rohkaista oppilasta vuorovaikutukseen ja kontaktiin muun ryhmän ja yleisön kanssa

·  syventää ryhmässä toimimisen taitoja kuten kuuntelemista, läsnäoloa ja kontaktia

·  oppilas ymmärtää omat vastuut ja velvollisuudet osana luovaa ryhmätyöskentelyä

·  oppilas kykenee reflektoimaan sekä omaa että muun ryhmän työskentelyä

·  oppilas osaa vastaanottaa ohjeita ja palautetta oman työskentelynsä osalta

·  oppilas pystyy toimimaan aktiivisesti ja oma-aloitteisesti vuorovaikutuksessa muun ryhmän kanssa

·   kannustaa oppilasta toimimaan vastuullisena ryhmän jäsenenä

·   rohkaista oppilaita vuorovaikutukseen ja kontaktiin toisten esiintyjien ja yleisön kanssa

·   ohjata oppilasta ymmärtämään läsnäolon merkitys esiintymistilanteessa

·   ohjata oppilasta kehittämään kokonaisvaltaista ilmaisuaan

·   rohkaista oppilasta reflektoimaan omaa ja muiden työskentelyä

 

· rohkaista oppilaita vuorovaikutukseen ja kontaktiin toisten teatterin tekijöiden, esiintyjien ja yleisön kanssa

· rohkaista oppilasta reflektoimaan omaa tekemistään suhteessa toisiin

 

Oma taiteellinen prosessi

·   kannustaa oppilasta luovaan toimintaan ja uteliaisuuteen sekä kokeilemaan rohkeasti teatterin keinoja

·   rohkaista oppilasta uskomaan itseensä, löytämään omia vahvuuksiaan

·   innostaa oppilasta asettamaan itselleen tavoitteita ja reflektoimaan omaa työskentelyään

·   ohjata oppilasta harjoittelemaan läsnäoloa osana omaa taiteellista työskentelyä

·   ohjata oppilasta hahmottamaan omaa kokonaisvaltaista itseilmaisua osana näyttämötoimintaa

·   oppilas osaa hyödyntää oppimiaan teatterin keinoja luovasti

·   oppilas luottaa omiin kykyihinsä sekä ymmärtää omia vahvuuksiaan

·   oppilas syventää reflektio- ja tavoitteiden asettelutaitojaan

·   oppilas ymmärtää läsnäolon ja oman itseilmaisun merkityksen osana omaa taiteellista työskentelyä

·   motivoida ja sitouttaa oppilasta työskentelemään pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti

·   ohjata oppilasta omaksumaan teatterin käsitteitä

·   ohjata oppilasta tutustumaan tekemisen kautta teatteriesitysten eri muotoihin

·   ohjata oppilasta tutustumaan näytelmäkirjallisuuteen ja harjoittelemaan näytelmien lukemista

 

·rohkaista oppilaita vuorovaikutukseen ja kontaktiin toisten teatterin tekijöiden, esiintyjien ja yleisön kanssa

·rohkaista oppilasta reflektoimaan omaa tekemistään suhteessa toisiin

 

Teatteriesitys

·   ohjata oppilasta ymmärtämään teatterin perus käsitteitä ja tutustumaan sen eri osa-alueisiin

·   ohjata tunnistamaan esityksen harjoitusprosessin vaiheita

·   oppilas osaa työskennellä pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti

·   oppilas on omaksunut teatterin käsitteitä ja osa-alueita monipuolisesti

·   oppilas ymmärtää esityksen valmistamisen eri vaiheiden merkityksen

·   oppilas kykenee toimimaan erilaisten yleisöjen kanssa

·   ohjata oppilasta havainnoimaan itseään sekä ilmiöitä ja todellisuutta ympärillään

·   rohkaista oppilasta löytämään omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ja ilmaisemaan itseään

·   innostaa oppilasta asettamaan itselleen tavoitteita ja reflektoimaan omaa työskentelyään

·   ohjata oppilasta havainnoimaan itseään sekä ilmiöitä ja todellisuutta ympärillään

Teatteritaide osana yhteiskuntaa

·   ohjata oppilasta tutustumaan teatteriin taidemuotona

·   opettaa oppilasta ymmärtämään leikin ja teatterin erot ja yhteneväisyydet

·   ohjata oppilasta havaitsemaan teatterin yhteyksiä muihin taiteenlajeihin

·   oppilas osaa hyödyntää yhteiskunnasta ja muista taiteenlajeista tekemiään havaintoja osana taiteellista työskentelyä

·   ohjata oppilasta tutustumaan teatteriin taidemuotona

·   kannustaa oppilasta havainnoimaan teatteria ja teatteritaidetta osana omaa elämää ja yhteiskunnallisena ilmiönä

·   ohjata oppilasta tutustumaan teatterin moninaisiin tehtävänkuviin, teatteritaitojen hyödyntämiseen eri ammateissa, työnhaussa ja opiskelussa sekä harrastamaan teatteria monipuolisesti

·   ohjata oppilasta tutustumaan teatteriin ja sen sovelluksiin taidemuotona ja teatteritaiteen yhteyksiin muihin taiteisiin

·   ohjata oppilasta analysoimaan kokemaansa ja näkemäänsä

 

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko