Sisällöt ja tavoitteet, aikuiset

Etusivu » Teatterikoulu » Opetussuunnitelmat » Sisällöt ja tavoitteet, aikuiset

Sisällöt ja tavoitteet, aikuiset

 

Yhteiset opinnot

Teemaopinnot

Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot

·         kannustaa oppilasta toimimaan vastuullisena ryhmän jäsenenä

·         rohkaista oppilasta vuorovaikutukseen ja kontaktiin toisten esiintyjien ja yleisön kanssa

·         ohjata oppilasta harjoittelemaan läsnäoloa esiintymistilanteessa

·         ohjata oppilasta harjoittelemaan kokonaisvaltaista ilmaisua

·         rohkaista oppilasta reflektoimaan omaa työskentelyään

·         ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä muihin taiteenlajeihin

·         syventää ryhmässä toimimisen taitoja kuten kuuntelemista, läsnäoloa ja kontaktia

·         ymmärtää omat vastuut ja velvollisuudet osana luovaa ryhmätyöskentelyä

·         kyetä reflektoimaan sekä omaa että muun ryhmän työskentelyä

·         osata vastaanottaa ohjeita ja palautetta oman työskentelynsä osalta

·         kyetä toimimaan aktiivisesti ja oma-aloitteisesti vuorovaikutuksessa muun ryhmän kanssa

Teatteriesitys

·         motivoida oppilasta työskentelemään pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti

·         ohjata oppilasta omaksumaan teatterin käsitteitä ja tutustumaan eri osa-alueisiin

·         ohjata tunnistamaan esityksen harjoitusprosessin vaiheita

·         hyödyntää oppimiaan teatterin keinoja luovasti

·         oppia luottamaan omiin kykyihinsä sekä ymmärtää omia vahvuuksiaan

·         syventää reflektio- ja tavoitteiden asettelutaitoja

·         ymmärtää läsnäolon ja oman itseilmaisun merkityksen osana omaa taiteellista työskentelyä

Oma taiteellinen prosessi

·         kannustaa oppilasta luovaan toimintaan ja uteliaisuuteen sekä kokeilemaan rohkeasti teatterin keinoja

·         rohkaista oppilasta uskomaan itseensä, löytämään omia vahvuuksiaan ja kehittämisalueitaan

·         innostaa asettamaan omia tavoitteita ja reflektoimaan omaa työskentelyään

·         oppia työskentelemään pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti

·         omaksua teatterin käsitteitä ja osa-alueita monipuolisesti

·         ymmärtää esityksen valmistamisen eri vaiheiden merkityksen

·         kykenee toimimaan erilaisten yleisöjen kanssa

Teatteritaide osana yhteiskuntaa

·         kannustaa oppilasta havainnoimaan teatteria yhteiskunnallisena ilmiönä

·         ohjata oppilasta tutustumaan teatteriin taidemuotona

·         ohjata oppilasta analysoimaan kokemaansa ja näkemäänsä

·         ohjata oppilasta tutustumaan teatterin moninaisiin työnkuviin

·         osaa hyödyntää yhteiskunnasta ja muista taiteenlajeista tekemiään havaintoja osana taiteellista työskentelyä

·         ohjata oppilasta tutustumaan teatteriin taidemuotona

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko