Aikuisten opinnot, opistoteatteri

Etusivu » Teatterikoulu » Opetussuunnitelmat » Aikuisten opinnot, opistoteatteri

Aikuisten teatteriopinnot – Opistoteatteri

 

Pirkan opiston antaa aikuisille teatteritaiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan. Opintojen laskennallinen laajuus on vähintään 500 tuntia. Yleinen oppimäärä jakautuu yhteisiin opintoihin ja teemaopintoihin. Yhteiset opinnot ovat laajuudeltaan 300 tuntia ja jakautuvat teatterin perusteisiin ja teatterin jatko-opintohin.  Yhteisten opintojen tavoitteena on tutustua teatterin tekemisen suuntauksiin ja käytäntöihin sekä teatteriin taidemuotona. Opinnot koostuvat eri tavoitealueita yhdistelevistä opintokokonaisuuksista. Teemaopinnot ovat laajuudeltaan 200 tuntia ja ne suoritetaan yhteisiä opintoja tukevina vuosittain vaihtuvina kursseina ja luentoina.

 

Tavoitteena on monipuolistaa teatteritaiteen ymmärrystä ja ilmaisullisia keinoja. Oppilas saa omakohtaisia kokemuksia esitysprosesseista ja toimimisesta työryhmän jäsenenä. Opinnot koostuvat eri tavoitealueita yhdistelevistä opintokokonaisuuksista.

 

Opintoihin kuuluu myös muuta, kuin kontaktiopetusta, kuten itsenäistä työskentelyä, etäopintoja ja teatterivierailuja. Pirkan opisto turvaa opintonsa aloittaneille oppilaille mahdollisuuden koko oppimäärän suorittamiseen. Annettavan opetuksen määrän tulee mahdollistaa opetussuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden ja sisältöjen saavuttaminen. Opetussuunnitelmaan kuuluvien opintokokonaisuuksien lisäksi Pirkan opisto voi tarjota taiteen

perusopetukseen rinnastettavia opintoja, joilla voi tapauskohtaisesti korvata tai täydentää opintoja. Tällaisia opintoja voivat olla vaihtuvien teemojen mukaiset kurssit, luennot tai eri taidealojen väliset projektit.

 

Aikuisten opetuksessa huomioidaan heidän kiinnostuksensa kohteet, aiemmat opinnot ja kokemukset teatteritaiteen alueella. Aikuisia ohjataan laatimaan oma opiskeluohjelma oppilaitoksen opetussuunnitelman pohjalta. Heitä ohjataan itsenäiseen ja oma-aloitteeseen opiskeluun. Opetuksessa luodaan kannustava ja sosiaalisesti vuorovaikutteinen opiskeluilmapiiri.

 

Opintovuosi

Yhteiset opinnot/ 300

Teemaopinnot/ 200

Teatterin tuntemus Teemaopinnot

 

 

 

 

1

75

40

 

2

75

40

 

3

75

40

40

4

75

40

 

 

300

200

500

 

 

 

 

 

Yhteiset opinnot

 

Yhteiset opinnot toteutetaan yhdessä opintokokonaisuudessa, opistoteatterissa. Yhteiset opinnot ovat laajuudeltaan 300 tuntia ja suoritetaan pääsääntöisesti neljässä vuodessa. Opistoteatterin vuosittainen työskentely huomioi ryhmäläisten aiemman kokemuksen. Opinnoissa tutustutaan teatteritaiteeseen erilaisten pelien, leikkien, harjoitteiden ja esityksentekoprosessien kautta. Opinnoissa painotetaan ryhmäytymisen merkitystä ja niissä harjoitetaan erityisesti ryhmätyö-, vuorovaikutus- ja luottamustaitoja sekä tuetaan oppilaan ilmaisu- ja havainnointikykyä.

 

Tavoitteena on

  • tukea oppilaan itsetuntemuksen ja henkilökohtaisen taiteellisen näkemyksen kehittymistä
  • harjoitella erilaisia teatteritaitoja, kuten esiintyjyyden eri osa-alueita ja esiintymistaitoja (puhetta, fyysistä ilmaisua, äänenkäyttöä)
  • tuottaa itse sisältöä esitysprosessin tueksi sekä oppia käyttämään muita lähteitä esityksen rakentamisen apuna
  • harjoitella palautteen antamista ja vastaanottamista sekä reflektion tekemistä eri tavoin
  • tutustua teatterin tekemisen suuntauksiin ja käytäntöihin sekä teatteriin taidemuotona

 

Teemaopinnot

 

Teemaopinnot jakautuvat teatteritaiteen tuntemukseen ja vuosittaisiin lyhytkursseihin. Teemaopinnot ovat laajuudeltaan 200 tuntia ja ne pyritään suorittamaan yhteisten opintojen rinnalla neljässä vuodessa. Teatteritaiteen tuntemus on laajuudeltaan 40 tuntia ja lyhytkurssit 160 tuntia.

 

Teemaopintojen lyhytkurssit pyritään järjestämään keväisin ja syksyisin, näiden kurssien sisältöjä rakennetaan suhteessa yhteisten opintojen vuosittaisen suunnitelman rinnalla, samalla oppilaiden kiinnostus ja aiempi kokemus huomioiden. Teatteritaiteen tuntemus - kokonaisuus rakentuu aikuisilla vuosittaisista teatteri vierailusta tai luennoista. Lyhytkurssit ja teatteritaiteen tuntemuksen sisällöt ja tavoitteet muodostavat yhdessä teemaopintojen kokonaisuuden, joka tukee oppilaan teatterin ymmärrystä ja henkilökohtaisia ilmaisullisia keinoja.

 

Teatteritaiteen yleisen oppimäärän teemaopinnoissa tutustutaan teatteritaiteeseen erilaisten harjoitteiden ja esitystentekoprosessien kautta. Opinnoissa harjoitellaan erilaisia teatteritaitoja sekä keskustellaan, analysoidaan ja toimitaan vuorovaikutteisesti ryhmässä. Opinnoissa tutustutaan erilaisiin esitysten lähdemateriaaleihin ja tuotetaan niitä itse. Opintojen aikana harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanottamista sekä reflektion tekemistä eri tavoin.

 

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko