Työtavat ja arviointi

Etusivu » Tanssikoulu » Opetussuunnitelma » Työtavat ja arviointi

Työtavat

 

Oppiminen tapahtuu luontevassa, turvallisessa ja rakentavassa oppimisympäristössä ammattitaitoisen opettajan ja oman ryhmän kanssa. Tanssiopinnoissa pyritään ilmapiiriin, jossa uskalletaan kokeilla ja heittäytyä pelkäämättä virheitä ja epäonnistumisia. Myös epäonnistumisia pyritään hyödyntämään oppimisprosessin rakennusaineina.

 

Opettaja ottaa työtapoja valitessaan huomioon ryhmän taitotason, opetussuunnitelman tavoitteet ja oppilaiden omat kiinnostuksen kohteet. Opetus räätälöidään ryhmälle sopivaksi, mutta tanssitunnit noudattavat kautta linjan yhteistä, hyväksi havaittua rakennetta. Tunti aloitetaan tarkoituksenmukaisilla lämmittävillä ja valmistelevilla harjoituksilla. Harjoitukset etenevät haastavammiksi tunnin loppua kohden. Ryhmäytymistä ja vuorovaikutusta tukevat erilaiset pari- ja ryhmätyötehtävät, joita opettaja voi hyödyntää osana oppituntien sisältöjä.

 

Improvisaatioharjoituksilla ja oman liikemateriaalin työstämisellä on tärkeä rooli tanssituntien työtavoissa. Nämä harjoitukset tukevat oppilasta käyttämään rohkeasti omaa liikekieltään ja luovuuttaan hyväksi sekä tukeutumaan omaan tanssijapersoonaansa myös valmiita koreografioita työstettäessä. Tämä auttaa oppilasta arvostamaan itseään ja omaa tapaansa liikkua ja ilmaista ryhmän jäsenenä. Lasten tanssin opetuksessa tärkeä roolinsa on myös huumorilla, naurulla ja hulluttelulla. Usein taiteissa hyvät ideat syntyvät leikkisästä, näkökulmat ylösalaisin kääntävästä ajattelusta.

 

Oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta tukevilla harjoituksilla on myös tärkeä osa. Pari- ja ryhmätöissä oppilas oppii kuulostelemaan toisen tanssijan liikekieltä ja ilmaisutapaa, ja sovittamaan oman tanssinsa osaksi kokonaisuutta.

 

Työtavoissa ja opetuksen toteutuksessa pyritään tunnistamaan ja tiedostamaan sukupuolittuneita asenteita ja tapoja sekä muuttamaan niitä.

 

Teknologiaa hyödynnetään silloin, kun se tukee oppimisprosessia ja on tarkoituksenmukaista. Esimerkiksi koreografioiden, esitysten, harjoitus- ja oppimisprosessin dokumentoinnissa teknologian käytöllä on paikkansa. Myös portfolioiden teossa hyödynnetään teknologiaa mahdollisuuksien mukaan.

 

Oppimisen arviointi

 

Tanssin yleisen oppimäärän arviointi kohdistuu tavoitealueisiin, joita ovat hyvinvointi ja kehollisuus, vuorovaikutus ja kulttuurinen osaaminen, taito ja taide. Tavoitealueet on eritelty tarkemmin opetussuunnitelmassa ja opetusohjelmassa.

 

Arviointi perustuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on jatkuva prosessi – polku, jolla matka on yhtä tärkeä kuin päämäärä. Tanssin polku tarjoaa oppilaalle erilaisia rakennusaineita matkalla kohti tavoitteitaan ja päämääriään. Näitä rakennusaineita ovat ryhmässä annettu ja saatu palaute, itsearviointi, tiedot, taidot ja kulttuurisen moniarvoisuuden ymmärrys, ystävyyssuhteet, oma esiintyminen ja esitysten seuraaminen sekä opettajan ja ryhmän antama palaute ja arviointi.

 

Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan edistymistä opinnoissa ja auttaa asettamaan välitavoitteita oppimisen polulla. Arviointi on rohkaisevaa ja rakentavaa. Prosessinomaista oppimiskäsitystä tukee se, että oppimista arvioidaan koko ajan opiskelujen ajan – ei ainoastaan esityksiin tai lopputöihin kohdistuen. Tavoitteena on, että oppilas oppii ottamaan arvioinnin ja palautteen vastaan normaalina osana oppimista, myös itse arviointikeskusteluun osallistuen ja omaa oppimistaan arvioiden. Arvioinnin kohteena on toiminta ja arvioinnissa vertailukohtana on oppilas itse, ei toiset. Arvioinnin on kokoajan kohdistuttava toimintaan – ei persoonaan tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Toimintaa voi muuttaa ja muovailla, ja moneen asiaan voi itse vaikuttaa tekemisellä ja asennoitumisella. Positiivisen pedagogiikan mukaiset arviointitavat ja -kulttuuri auttavat oppilasta ottamaan käyttöönsä muillakin elämän osa-alueilla aktiivisen ja positiivisen roolin.

 

Arvioinnin menetelminä voidaan käyttää mm.

  • ryhmän yhteisiä keskusteluja tunneilla
  • oppilaan itsearviointia
  • näytöksiä, kilpailu- ja esitystilanteita sekä niiden taltiointeja
  • kehittämis- ja palautekeskusteluja oppilaan ja huoltajan kanssa
  • avointen ovien tunteja
  • oppimispäiväkirjoja
  • portfolioita

 

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko