Tavoitteet ja sisällöt

Etusivu » Tanssikoulu » Opetussuunnitelma » Tavoitteet ja sisällöt

 

Yhteisten opintojen tavoitteet

Teemaopintojen tavoitteet

Hyvinvointi ja kehollisuus

Alkeistaso ja perustaso

Jatkotaso

 

Kokee tanssin ja liikkumisen iloa

 

Oppii myönteistä ja luontevaa suhtautumista omaan kehoon ja ymmärtää, että jokaisen keho ja tapa liikkua on yksilöllinen.

 

Oppii tuntemaan itseään kokonaisvaltaisesti ja suhtautuu itseensä positiivisesti

 

Kehittyy kehon ja tilan tuntemuksessa sekä hallinnassa ja oppii oman tanssilajinsa perustekniikkaa

 

 

Tunnistaa tanssin ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin välisen yhteyden ja oppii kiinnittämään huomiota terveellisiin elämäntapoihin

 

Tuntee oman kehonsa ja oppii käyttämään sen liikkeellisiä ja ilmaisullisia mahdollisuuksia

 

Oppii hyödyntämään itsetuntemustaan tanssiessaan

 

Kehittyy tanssiteknisessä osaamisessa

Vuorovaikutus ja kulttuurinen osaaminen

Alkeistaso ja perustaso

Jatkotaso

 

Oppii toimimaan ryhmätilanteissa ryhmän jäsenenä

 

Kykenee kuuntelemaan toisia ja havainnoimaan ympäristöään suhteessa itseensä ja omaan liikkumiseensa

 

Oppii sosiaalisia taitoja

 

Oppii vastaanottamaan ja antamaan rakentavaa palautetta

 

Oppii tanssilajiinsa kuuluvaa tapa- ja opiskelukulttuuria

 

Osallistuu mahdollisuuksien mukaan tanssiesityksiin myös katsojana ja oppii keskustelemaan tanssista

 

 

 

Osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti ryhmän toimintaan ja harjaantuu tanssimaan sekä yksin että ryhmässä

 

Oppii arvostamaan ja kunnioittamaan sekä omaa että toisten tilaa, yksilöllisyyttä ja näkemyksiä

 

Saa lisää sosiaalisia taitoja ja ymmärtää niiden merkityksen hyvässä vuorovaikutuksessa

 

Kehittyy palautteen vastaanottamisessa ja antamisessa ja osaa kehittää tanssimistaan palautteen mukaisesti

 

Nauttii tanssista myös katsojana ja osaa hakeutua tanssitaiteen pariin

 

Saa omien tanssilajiensa ohella tilaisuuksia tutustua itselleen uusiin tanssilajeihin ja tanssikulttuureihin

 

Taito ja taide

Alkeistaso ja perustaso

Jatkotaso

                                                                                                                                         

Kehittää fyysis-motorisia taitojaan monipuolisesti

 

Ymmärtää tanssin ja musiikin yhteyden ja oppii musiikin perusrytmejä

 

Saa kokemuksia esiintymisestä

 

Tutustuu valitsemaansa tanssilajiin ja sen kulttuuriseen taustaan, ja saa tilaisuuksia tutustua myös muihin tanssin muotoihin

 

Oppii tanssin perusliikkeiden sanastoa ja lajiinsa liittyvää tyyliä

 

Saa valmiudet laajentaa tanssiopintojaan muihin tanssilajeihin

                                                                                                                                         

Laajentaa fyysis-motorisia taitojaan

 

Kehittyy musiikillisessa ilmaisussaan

 

Saa kokemuksia esiintymistä erilaisissa tilanteissa ja avartaa omaa kehollista, liikkeellistä ja taiteellista ilmaisuaan

 

Tutustuu tanssiin taidemuotona laajemmin ja hahmottaa sen taiteenlajiksi muiden joukossa

 

Laajentaa liikkeellistä ja ilmaisullista sanastoaan ja saa monipuolisia kulttuurisia ja taiteellisia vaikutteita

 

Saa valmiudet laajentaa tanssiopintojaan ja suunnitella itse omaa opintopolkuaan tanssitaiteessa

 

 

 

Sisällöt

 

Kaikkia opintoja läpäisevänä sisältönä on turvallinen ja hyvinvointia tukeva harjoittelu tarkoituksenmukaisessa oppimisympäristössä opettajan ja toisten kanssa. Tanssissa yhdistyvät fyysinen ja henkinen taso, joten oppituntien sisällöt suunnitellaan siten, että ne tukevat paitsi fyysisiä, myös henkisiä ja sosiaalisia taitoja ja valmiuksia. Tämä tarkoittaa tarkoituksenmukaista lämmittelyä, palautumisesta huolehtimista, erilaisia ryhmätyötehtäviä ja parityöskentelyä. Opettaja on vastuussa siitä, että oppilasryhmän dynamiikka ja ilmapiiri säilyvät oppimiselle otollisena, rakentavana, turvallisena, tasavertaisena ja erilaisuutta arvostavana. Oppimistehtävien tulee olla näitä arvoja edistäviä.

 

Tanssiteknisten taitojen, kuten hyppyjen, käännösten, eri tasojen käytön ja linjausten harjoittelu on olennainen osa tanssin harjoittelua. Mitä pienempiä oppilaat ovat, sitä leikinomaisempaa harjoittelu on. Tärkeää on, että myös toistoja ja sinnikkyyttä vaativa pitkäjänteinen harjoittelu on mielekästä ja motivoivaa lapsen kulloisenkin ikä- ja taitotason näkökulmasta.


Tanssin opiskeluun sisältyy myös tanssilajien terminologian ja musiikin perussanaston oppiminen. Tanssilajeihin liittyvä kulttuuri ja historia kuuluvat myös tanssilajien perusosaamiseen. Tanssitietämystä opetellaan osana tanssitunteja, itse kokien ja kokeillen.

 

Mitä pidemmälle tanssiopinnoissa edetään, sitä tärkeämmäksi tulee huolehtiminen kehonhuollosta, tanssia tukevasta harjoittelusta, levosta ja palautumisesta. Palautumista tukevat harjoitteet ovat osa tanssitunteja. Näin ne kulkevat käsi kädessä varsinaisen harjoittelun kanssa opintojen alusta saakka.

 

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko