Opintojen eteneminen

Etusivu » Tanssikoulu » Opetussuunnitelma » Opintojen eteneminen

 

 Opintojen rakentuminen opintovuosina
Lukuvuoden kesto 14 viikkoa syksyllä ja 14 viikkoa keväällä. Tunti = 45 min.

Yhteiset opinnot 300 tuntia

Opinto-vuosi

Alkeistaso 1

Alkeistaso 2

Perustaso 1

Perustaso 2

Jatkotaso 1

Jatkotaso 2

Esiintymis-toiminnan koulutus (sisältyy opintoihin)

1.

37 t
(60 min tanssitunti kerran viikossa)

 

 

 

 

 

 

10 t

 

2.

 

37 t

(60 min tanssitunti kerran viikossa)

 

 

 

 

 

 

10 t

3.

 

 

93 t

(75 min tanssitunti 2 kertaa viikossa)

 

 

 

10 t

4.

 

 

 

93 t

(75 min tanssitunti 2 kertaa viikossa)

 

 

10 t

Yht.

300

37 t

37 t

93 t

93 t

 

 

40 t

 

Teemaopinnot 200 tuntia

 

 

 

 

 

Jatkotaso 1

Jatkotaso 2

Esiintymis-toiminnan koulutus (sisältyy opintoihin)

5.

 

 

 

 

93 t

(75 min tanssitunti 1-2 kertaa viikossa) + valinnaiset opinnot

 

 

3–10 t

 6.

 

 

 

 

 

93 t

(75 min tanssitunti 1-2 kertaa viikossa)

+ valinnaiset opinnot

 

3–10 t

Yht.

200

 

 

 

 

93 t

93 t

6–20 t

 

 

Edistyneiden opinnot (taiteen perusopetuksen lisäopinnot)

 

7.–

Vapaavalintainen määrä edistyneiden tunteja viikossa

(keskimäärin 93 t lukuvuodessa eli 75 min tanssitunti 2 kertaa viikossa)

+ valinnaiset opinnot (esiintymisryhmät ja tiiviskurssit

 

 

Opintojen eteneminen

 

 

EDISTYNEET

(n. 13–16-vuotiaat, ikäryhmä suuntaa antava)

 

Opinto-vuosi

TODISTUS

 

6. vuosi

5. vuosi

 

VALINNAISET OPINNOT

 

· Lajia tukeva oheisharjoittelu, kuten kehonhuolto, tekniikkaharjoittelu ja ilmaisutaito tiiviskursseina tai viikkotuntina

· Esiintyminen tai muu ennalta hyväksytty mukanaolo monitaiteellisissa projekteissa (opiston omat ja opiston ulkopuoliset)

· Oman koreografian teko ja oma tanssityöskentely ohjatusti

· Tanssintuntemus, kuten vierailukäynti tanssiproduktioon

 

LAJI 1

 

Esim.

BALETTI

(viikkotunnit

+ esiintymiset)

 

 

LAJI 2

 

Esim.

SHOWTANSSI

JAZZ

(viikkotunnit

+ esiintymiset)

 

LAJI 3

 

Esim.

NYKYTANSSI
LYRICAL

(viikkotunnit

+ esiintymiset)

 

 

 

 

T

E

E

M

A

O

P

I

N

N

O

T

 

200 t

 

 

 

JATKOTASO 200 t

(n. 11–12-vuotiaat, ikäryhmä suuntaa antava)


Esim.

BALETTI, NYKYTANSSI/JAZZ, LYRICAL, SHOWTANSSI/JAZZ

Viikkotunnit + esiintymiset + valinnaiset opinnot

 

 

 

 

 

Y

H

T

E

I

S

E

T

 

O

P

I

N

N

O

T

 

300 t

 

 

4. vuosi

 

3.vuosi

 

PERUSTASO 200 t
(n. 9–10-vuotiaat, ikäryhmä suuntaa antava)

 

Esim.

BALETTI

NYKYTANSSI/JAZZ

Viikkotunnit + esiintymiset (sisältyvät opintoihin)

 

 

 

2. vuosi

 

1. vuosi

 

ALKEISTASO 100 t
(n. 7–8-vuotiaat, ikäryhmä suuntaa antava)

 

Esim.

BALETTI

NYKYTANSSI/JAZZ

Viikkotunnit + esiintymiset (sisältyvät opintoihin)

 

                                                                                                        

VARHAISIÄN OPINNOT

 

 

 

 

 

Tavoitteet

 

Yleisen oppimäärän yhteisten opintojen tarkoituksena on tanssin perustaitojen kehittäminen ja tanssi-innostuksen herättäminen. Teemaopinnoissa taitoja syvennetään ja laajennetaan. Opintoja läpileikkaavana tavoitteena on, että erilaiset oppijat löytävät itselleen luontevan ja hyvän tanssilajin ja ryhmän, jossa oppiminen on jatkuvasti etenevä ja rakentava prosessi.

 

Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän tavoitteena on, että oppilas

  • saa elämyksiä ja kokee tanssin ja liikunnan iloa
  • oppii käyttämään monipuolisesti tanssin liike- ja ilmaisukieltä oman luovuuden ja itseilmaisun kanavana
  • ymmärtää tanssin moniarvoisuuden ja monipuolisuuden ja oppii arvostamaan eri tanssilajeja kulttuurisena rikkautena
  • luo oman ja uniikin kokemusperäisen suhteen tanssiin, joka luo pohjaa kulttuurimyönteisyydelle ja elinikäiselle tanssinharrastukselle
  • saa mahdollisuuden itsensä ilmaisemiseen ja esiintymiseen
  • kehittää ja syventää omaa luovuuttaan ja taiteellista ilmaisuaan elämyksellisen ja tutkivan oppimisen avulla
  • työskentelee pitkäjänteisesti sekä ymmärtää toiston merkityksen harjoittelussa ja oppimisessa
  • saa tukea terveen itsetunnon kehittymiseen, fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin sekä omasta terveydestä ja ravitsemuksestaan huolehtimiseen
  • osallistuu erilaisiin tanssin tapahtumiin ja esityksiin myös katsojana oppii käyttämään erilaisia kulttuuripalveluita

 

Opintokokonaisuuksien tasoryhmät määritellään opetusohjelmassa. Tasolta toiselle edetään pääsääntöisesti vuosittain, tarvittaessa samaa tasoa voi opiskella useamman lukuvuoden ajan.

 

Oppimisen arviointi kohdistuu tavoitteisiin hyvinvointi ja kehollisuus, vuorovaikutus ja kulttuurinen osaaminen, taito ja taide.

 

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko