Siirry tekstisisältöön ›

Työtavat

Etusivu » Musiikkiopisto » Opetussuunnitelma » Työtavat

Työtavat

Tarkennetut, soitinkohtaiset työtavat kuvataan aineopetussuunnitelmissa.

 

Kuuntelu- ja esiintymiskasvatus

Musiikin kuuntelu on tärkeä osa musiikin opiskelua. Oppilaita harjaannutetaan monipuoliseen musiikin kuunteluun, totutetaan käymään konserteissa ja muissa musiikkitilaisuuksissa, opetetaan konserttikäyttäytymistä sekä tehdään musiikkielämää tutuksi kullekin ikäkaudelle soveltuvalla tavalla. Lukuvuoden aikana oppilaita rohkaistaan osallistumaan toiminta-alueen elävän musiikin tilaisuuksiin. Opettaja voi viedä oppilaansa konserttiin ohjatusti siten, että konsertin sisältöön tutustutaan sopivin työmuodoin ennen konserttia ja konsertin jälkeen kokemus käydään yhdessä läpi. Matineoissa opitaan kuuntelemalla ikätovereiden tai opinnoissaan pidemmälle ehtineiden musiikkiesityksiä.

 

Esiintymistottumuksen ja –taidon kehittäminen on keskeinen osa opetusta, jonka vuoksi esiintyminen kuuluu jokaiselle opiskelijalle osana opintoja. Oppilaille järjestetään mahdollisuuksia ja kannustetaan musiikin esittämiseen Musiikkiopiston matineoissa, Pirkan opiston muissa konserteissa ja tilaisuuksissa vähintään kerran vuodessa.

 

Esiintymiskoulutuksen tavoitteena on luonteva, vapautunut suhde musiikin tekemiseen ja esittämiseen, joten erityistä huomiota kiinnitetään esiintymisjännityksen ja esiintymiseen mahdollisesti liittyvien muiden ongelmien hallintaan ja käsittelyyn. Opintojen alkutaipaleella jännityksen tunteen kohtaamista on opeteltava samalla tavoin kuin esitettävää kappalettakin. Oppilaalle sopivien teosten valinta madaltaa esiintymiskynnystä.

 

Harjoittelu

Soittamisessa yhdistyvät motorinen taito ja musiikillinen ajattelu, joiden molempien kypsyminen vaatii paljon aikaa ja pitkäjänteistä, säännöllistä harjoittamista. Oppiminen perustuu suurimmaksi osaksi oppituntien ulkopuolella tapahtuvaan työskentelyyn, jota opettaja tunneilla ohjaa. Oikeiden työskentely- ja harjoittelutapojen omaksuminen on oppimisen edellytys. Oppilaan ohjaaminen oman työskentelyn tarkkailemiseen vahvistaa hänen kykyään hallita työskentelyään niin, että itsenäinen harjoittelu tuottaa tuloksia ja edistää oppimista.

 

Työskentelytaitojen ja siihen liittyvän itsearvioinnin opettaminen on yksi opettajan tärkeimmistä tehtävistä. Oppijaa ohjataan itse huomaamaan heikot ja vahvat alueensa ja miettimään keinoja oppimisen edistämiseen. Tavoitteena on, että oppilas oppii harjoittelemaan niitä asioita, joissa on parantamisen varaa. Jokaisesta tuntuu mukavimmalta toistaa sitä, minkä jo ennestään osaa. Ohjausta ja tukea tarvitaan erityisesti silloin, kun työskennellään oman vahvuusalueen ulkopuolella ja oppiminen vaatii ponnistelua.

 

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko