Siirry tekstisisältöön ›

Oppimisen arviointi

Etusivu » Musiikkiopisto » Opetussuunnitelma » Oppimisen arviointi

Oppimisen arviointi

 

Oppimisen arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan musiikkiopintojen edistymistä. Se tukee hyvän taidesuhteen luomista ja antaa taidealan ammattiin suuntautuvalle oppijalle todellista tietoa hänen kyvyistään ja taidoistaan. Oppimisen ja musisoinnin ilon säilyttäminen, realistinen käsitys omista musiikillisista kyvyistä, myönteinen suhde omaan muusikkouteen ja hyvä itseohjautuvuus ovat jatkuvan arvioinnin onnistumisen kriteereitä. Jatkuvan arvioinnin periaate toteutuu musiikin taiteen perusopetuksessa monella tavalla ja tasolla. Se on työtapa, jota käytetään jokaisella tunnilla ja jonka varaan oppimisprosessi suurelta osalta rakentuu.

 

Musiikin laajan oppimäärän arvioinnin kohteita ovat

 

·         esittäminen ja ilmaiseminen

 

·         oppimaan oppiminen ja harjoittelu

 

·         kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen

 

·         säveltäminen ja improvisointi

 

Perusopinnoissa oppimisen arviointi painottuu jatkuvan palautteen antamiseen siten, että se edistää asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Oppilaan itsearviointitaitojen vahvistaminen tukee tätä tehtävää.

 

Syventävissä opinnoissa arvioinnilla tuetaan oppilaan taitojen syvenemistä opintojen painottumisen ja lopputyön mukaisesti. Syventävien opintojen aikana ja lopputyön toteutuksessa hyödynnetään itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin tarjoamia mahdollisuuksia. Lopputyön arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan lopputyölleen asettamat tavoitteet.

 

Lopputyö arvioidaan osana syventäviä opintoja. Syventävien opintojen aikana oppilaalle annetaan mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Taiteenalan laajan oppimäärän arvioinnin kohteet on kuvattu taiteenalakohtaisissa osuuksissa. 

 

Päättötodistukseen merkitään sanallinen arvio oppilaan suorittamasta laajasta oppimäärästä. Sanallinen arvio kuvaa oppilaan edistymistä ja hänen saavuttamaansa osaamista suhteessa syventävien opintojen tavoitteisiin. Sanallisessa arviossa painotetaan oppilaan oppimisen ja osaamisen vahvuuksia.

Opinnäytteet valmentavat oppilasta harjoittelemaan päämäärätietoisesti ja opettavat muodostamaan ja hallitsemaan esiintymiskokonaisuuksia. Suoritus voidaan toteuttaa myös konserttina, jonka lisäarvona on oppiminen aidossa esiintymistilanteessa.

 

 

Avaa sivuvalikko
Sulje sivuvalikko