Kuvataidekoulu, lapset ja nuoret

Etusivu » Kuvataidekoulu » Kuvataidekoulu lapset ja nuoret

Pirkan opisto järjestää kuvataiteen perusopetusta lapsille ja nuorille (7-18 v.) yleisen ja laajan oppimäärän opetussuunnitelman mukaan. Opetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää, monipuolista kuvataiteen tekemistä. Opiskelussa kehitetään ja syvennetään käden, silmän ja ilmaisun taitoja pitkäjänteisesti ja monipuolisesti.

 

Opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset elinikäiselle taiteen harrastamiselle sekä valmiudet hakeutua jatko-opintoihin.

 

Vapaita paikkoja voi tiedustella numerosta 040 1334 223.

 

Kuvataiteen yleinen oppimäärä

 

Kuvataiteen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on vähintään 500 tuntia. Yleinen oppimäärä jakautuu yhteisiin opintoihin ja teemaopintoihin. Yhteiset opinnot ovat laajuudeltaan 300 tuntia ja teema opinnot 200 tuntia.

Kuvataiteen perusopintojen tavoitteena on oppilaan kuvataiteellisen ajattelun ja ilmaisun tavoitteellinen ja pitkäjänteinen kehittäminen. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan omakohtaisen taidesuhteen muotoutumista. Perusopintotasoilla materiaalien, ilmaisukeinojen ja tekniikoiden tuntemusta laajennetaan ja syvennetään vuosi vuodelta. 

 

YHTEISET OPINNOT 7-12 -vuotiaat

Kuvataiteen yhteisten opintojen tarkoituksena on taiteenalan perustaitojen hankkiminen. Opintojen tavoitteena on rohkaista ja tukea oppilaan kuvallista ilmaisua, omakohtaisen taidesuhteen muotoutumista sekä identiteetin rakentumistaPerusopintotasoilla materiaalien, ilmaisukeinojen ja tekniikoiden tuntemusta laajennetaan ja syvennetään vuosi vuodelta. 

Yhteiset opinnot jakautuvat kolmeen opintokokonaisuuteen kuvataiteen perusteisiin, kuvataiteen jatko-opintoihin ja taiteen tuntemuksen opintokokonaisuuteen.

 

Kuvataiteen perusteet

Kuvataiteen perusteet opinto kokonaisuus on suunnattu 7-9 vuotiaille. Opintokokonaisuus on laskennalliselta laajuudeltaan 160 tuntia, joka pääsääntöisesti suoritetaan kolmessa vuodessa. Opetus on leikinomaista oivaltavaa, kokeilevaa ja luovaa tekemistä. Pyritään tutustumaan monipuolisesti tekniikoihin ja ilmiöihin ilon ja huumorin kautta.

 

Kuvataiteen perusteisiin liittyy vähän itsenäistä työskentelyä tuntien ulkopuolella. Työskentely tuntien ulkopuolella on tunnilla tehtyjen harjoitusten kertomista, kertaamista ja käsiteltyjen ilmiöiden havaitsemista.

 

Kuvataiteen jatko-opinnot

Kuvataiteen jatko-opintojen opinto kokonaisuus on suunnattu 10-12 vuotiaille. Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 110 tuntia, joka pääsääntöisesti suoritetaan kahdessa vuodessa. Opiskelu on monipuolisesti eri tekniikoiden ja prosessimaisen työskentelyn harjoittelua. Työskentely on pitkäjänteistä luovan ajattelun huomioivaa.

 

Kuvataiteen jatko-opintoihin voi liittyä vähän itsenäistä työskentelyä tuntien ulkopuolella. Työskentely tuntien ulkopuolella on tunnilla tehtyjen harjoitusten kertomista, käsiteltyjen ilmiöiden havaitsemista ja pienien kotitehtävien tekemistä, valmistautumista seuraavaan tuntiin.

 

Taiteen tuntemus

Taiteen tuntemus opinto kokonaisuus on suunnattu läpileikkaavaksi opintokokonausuudeksi koko opintojen ajaksi, joka on laajuudeltaan 30 tuntia. Taiteen tuntemuksen opintokokonaisuus suoritetaan vuosittain näyttely, museo tai taiteilija vierailuiden kautta koko yleisen opintojen aikana. 

 

TEEMAOPINNOT - TYÖPAJAOPINNOT 12–16 -vuotiaat

Työpajaopintoihin siirrytään 12–13-vuotiaina. Työpaja opintoihin ilmoittaudutaan vuodeksi kerrallaan. Opinnoissa syvennetään hankittuja tietoja ja taitoja valitsemallaan visuaalisen kentän alueella. Henkilökohtaisen ilmaisun kehittyminen ja itsenäinen työskentely ovat tärkeässä osassa kaikissa opinnoissa.

Kuvataiteen teemaopinnot toteutetaan työpajaopintoina. Työpajaopintojen opintokokonaisuus on suunnattu pääasiassa 12-15 vuotiaille. Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 300 tuntia, joka pääsääntöisesti suoritetaan kolmessa vuodessa. Oppilas syventää ja kehittää taiteellista ilmaisukykyään yhdellä tai useammalla kuvataiteen alueella opintokokonaisuuden aikana. Oppilaat saavat vaikuttaa vuosittain toteuttettaviin työpajoihin.

 

Työpajaopintoihin liittyy itsenäistä työskentelyä tuntien ulkopuolella. Työskentely tuntien ulkopuolella on kotitehtävien tekemistä ja valmistautumista seuraavaan tuntiin luonnoksia tekemällä, omaa tekemistä suunnittelemalla.

 

yleinen oppimäärä rakenne

 

Kuvataiteen laaja oppimäärä

 

Kuvataiteen laajan oppimäärän laskennallinen laajuus on vähintään 1300 tuntia. Laaja oppimäärä jakautuu perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Perusopinnot ovat laajuudeltaan 800 tuntia ja syventävät opinnot 500 tuntia. Perusopinnot on suunnattu pääasiassa 12-15 vuotiaille ja syventävät opinnot 16-18 vuotiaille.

 

PERUSOPINNOT

Kuvataiteen perusopintojen tavoitteena on oppilaan kuvataiteellisen ajattelun ja ilmaisun tavoitteellinen ja pitkäjänteinen kehittäminen. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan omakohtaisen taidesuhteen muotoutumista. Perusopintotasoilla materiaalien, ilmaisukeinojen ja tekniikoiden tuntemusta laajennetaan ja syvennetään vuosi vuodelta. 

Pirkan opiston kuvataidekoulussa perusopinnot jakautuvat neljään opintokokonaisuuteen kuvataiteen perusteisiin, kuvataiteen jatko-opintoihin, työpaja opintoihin ja taiteen tuntemuksen opintokokonaisuuteen. Työpajaopintoihin siirrytään 12–13-vuotiaina. Työpaja opintoihin ilmoittaudutaan vuodeksi kerrallaan. Opinnoissa syvennetään hankittuja tietoja ja taitoja valitsemallaan visuaalisen kentän alueella. Henkilökohtaisen ilmaisun kehittyminen ja itsenäinen työskentely ovat tärkeässä osassa kaikissa opinnoissa.

 

Kuvataiteen perusteet

Kuvataiteen perusteet opinto kokonaisuus on suunnattu 7-9 vuotiaille. Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 200 tuntia, joka pääsääntöisesti suoritetaan kolmessa vuodessa. Opetus on leikin omaista oivaltavaa, kokeilevaa ja luovaa tekemistä. Pyritään tutustumaan monipuolisesti tekniikoihin ja ilmiöihin ilon ja huumorin kautta.

 

Kuvataiteen perusteisiin liittyy vähän itsenäistä työskentelyä tuntien ulkopuolella. Työskentely tuntien ulkopuolella on tunnilla tehtyjen harjoitusten kertomista, kertaamista ja käsiteltyjen ilmiöiden havaitsemista.

 

Kuvataiteen jatko-opinnot

Kuvataiteen jatko-opintojen opinto kokonaisuus on suunnattu 10-12 vuotiaille. Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 200 tuntia, joka pääsääntöisesti suoritetaan kahdessa vuodessa. Opiskelu on monipuolisesti eri tekniikoiden ja prosessimaisen työskentelyn harjoittelua. Työskentely on pitkäjänteistä luovan ajattelun huomioivaa.

 

Kuvataiteen jatko-opintoihin liittyy itsenäistä työskentelyä tuntien ulkopuolella. Työskentely tuntien ulkopuolella on tunnilla tehtyjen harjoitusten kertomista, käsiteltyjen ilmiöiden havaitsemista ja pienien kotitehtävien tekemistä, valmistautumista seuraavaan tuntiin.

 

Työpajaopinnot

Työpajaopintojen opinto kokonaisuus on suunnattu pääasiassa 12-15 vuotiaille. Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 300 tuntia, joka pääsääntöisesti suoritetaan kolmessa vuodessa. Oppilas syventää ja kehittää taiteellista ilmaisukykyään yhdellä tai useammalla kuvataiteen alueella opintokokonaisuuden aikana. Oppilaat saavat vaikuttaa vuosittain toteuttettaviin työpajoihin.

 

Työpajaopintoihin liittyy itsenäistä työskentelyä tuntien ulkopuolella. Työskentely tuntien ulkopuolella on kotitehtävien tekemistä ja valmistautumista seuraavaan tuntiin luonnoksia tekemällä, omaa tekemistä suunnittelemalla.

 

Taiteen tuntemus

 

Taiteen tuntemus opinto kokonaisuus on suunnattu 7-15 vuotiaille. Opintokokonaisuus on koko perusopintojen läpileikkaava kokonaisuus jonka on laajuudeltaan 100 tuntia. Taiteen tuntemuksen opintokokonaisuus suoritetaan vuosittain ohjattujen näyttely, museo tai taiteilija vierailuiden kautta. Lisäksi taiteen tuntemukseen liittyy itsenäistä työskentelyä ohjattujen vierailuiden ulkopuolella. Oppilas tutustuu itsenäisesti kiinnostuksensa mukaiseen näyttelyyn, galleriaan, museoon vuosittain.

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT

Kuvataiteen syventävien opintojen tarkoituksena on oppilaan kuvataiteellisen ajattelun ja ilmaisun syventäminen opintoja laajentamalla tai niitä painottamalla hänen omien tavoitteidensa suuntaisesti ja valitsemiaan työtapoja käyttäen. 

Pirkan opiston kuvataidekoulussa syventävät opinnot jakautuvat kolmeen opintokokonaisuuteen Ateljee työpajaan, lopputyöhön ja taiteen tuntemuksen ja luentojen opintokokonaisuuteen.

 

Ateljee työpaja 

 

Ateljee työpaja opinto kokonaisuus on suunnattu 15-20 vuotiaille. Opintokokonaisuus on koko syventävien opintojen kestävä opintokokonaisuus joka on laajuudeltaan 300 tuntia, joka pääsääntöisesti suoritetaan kolmessa vuodessa. Ateljee työpaja opinnot voidaan toteuttaa yhdessä perusopintojen työpaja opintojen rinnalla. Ateljee työpajaan liittyy itsenäistä työskentelyä omien aiheiden suunnittelua, työskentelyn valmistelua, luonnosten tekoa. 

 

Lopputyö

 

Kuvataiteen laajan oppimäärän syventäviin opintoihin sisältyy lopputyö, joka muodostuu taiteellisesta työstä, työskentelyprosessin kuvauksesta ja oman oppimisprosessin reflektoinnista. Lopputyön tavoitteet ja siällöt määritellään yhdessä oppilaan kanssa, huomioiden hänen omat kiinnostuksen kohteen ja henkilökohtaiset tavoitteet. Lopputyön itsenäisen osuuden laajuus on 100 tuntia, pitäen sisällään suunnittelun, luonnostelun ja oman työskentelyprosesssin taltioinnin ja kuvauksen.

 

Taiteen tuntemus – syventävät opinnot

 

Taiteen tuntemus opinto kokonaisuus on suunnattu läpileikkaavaksi opintokokonausuudeksi syventäviin opintoihin, joka on laajuudeltaan 100 tuntia. Taiteen tuntemuksen opintokokonaisuus suoritetaan vuosittain näyttely, museo tai taiteilija vierailuiden kautta. Syventävien opintojen taiteen tuntemukseen liittyy itsenäistä työskentelyä ohjattujen vierailuiden ulkopuolella. Lisäksi oopintokokonaisuuteen sisältyy kahteen Pirkan opiston luentoon osallistuminen lukuvuodessa osallistumista. 

 

laajan oppimäärän rakenne

 

Yleisen ja laajan oppimäärän työpajaopinnot 2018-2019

 

Keramiikan, muotoilun, kuvanveiston ja arkkitehtuurin työpaja

Työpajassa tutustutaan kolmiulotteisen työskentelyyn, ideoinnista, luonnosteluun, pienoismalleihin ja esineen muotoiluun. Työskentely on projekteja jossa pitkäjänteisyys, syventyminen ja prosessinomaisuus on olennainen osa tekemistä.

Työpajassa kokeillaan erilaisia keramiikan menetelmiä erilaisilla savilaaduilla, muotoillaan veistoksia ja keraamisia esineitä.

 

Laajan kuvataiteen työpaja

Työpajassa luodaan yhdessä ryhmää kiinnostavia projekteja, syvennytään aiheeseen tai tekniikkaan oppilaiden kiinnostus huomioiden. Työskentely on kolmiulotteista kuin myös piirtämistä, maalaamista ja painomenetelmät huomioivaa.

 

Mediataiteen, valokuvauksen
ja digitaalisen taiteen työpaja
Työpajassa tarkastellaan taidetta ja visuaalista kulttuuria, kuvaten, kuvankäsittelyn ja videon, sekä editoinnin kautta. Tutustutaan graa sen suunnittelun perusteisiin. Syvennytään tekemisen kautta kuvan merkitykseen eri medioissa.

 

Piirustuksen, maalauksen ja grafiikan työpaja

Työpajassa tutustutaan, kokeillaan ja syvennetään osaamista erilaisiin maalaus-, piirustus- ja grafiikantekniikoihin. 

 

 

Opintoneuvonta ja suunnittelu

 

Suunnittelijaopettaja

Heikki Riikonen

Lasten ja nuorten kuvataidekoulu

Puhelin 040 133 4215

 

Toimistosihteeri

Kaija Tomperi

Puhelin 040 133 4223

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

 

 

Opinnoista

 

Opetussuunnitelma (uudistumassa k2018)

Kansalaisopiston kuvataideopetuksen sivuille

Työpajapaletti 2018-19

Sulje sivuvalikko